EMISSION REDUCTION, MINERAL RECYCLING, PRECISION FARMING

CLEAN TECH                                                                      CLIMATE TECH

Profiel

MEZT is een start-up vanuit TU Delft en onderzoekt sinds begin 2020 samen met TU Delft, Wageningen University & Research en industriele partners of innovatieve membraan elektrodialyse technologie naast voor verduurzaming in de communale - en industriele waterzuivering ook ingezet kan worden voor de reductie van stikstof- en broeikasgas emissies in de veehouderij. Hiermee wordt een snelle en structurele bijdrage geleverd aan de aanpak van de stikstofcrisis in NL.

Na het realiseren van 99% stikstofextractie uit waterzuivering rejectiewater, hebben laboratorium testen in zomer 2020 ook voor dierlijke restromen het doorbraak karakter van de MEZT technologie bevestigd: hoge ammonium stikstof extractie bij laag energieverbruik en carbon footprint, zonder chemicaliën en zonder ongewenste rest produkten. De techniek is schaalbaar voor zowel centrale waterzuivering – en mestverwerking, als voor de individuele veehouderij. Dit maakt in agri lokale kringlopen en precisie landbouw bedrijfsmodellen mogelijk waarmee iedere veehouder voor ieder gewas, grond en seizoen ‘bio-based' mest op maat kan maken. De nutrienten stikstof, fosfaat en kalium kunnen ieder apart uit de mest geextraheerd worden en in verschillende vormen opgeslagen, aangewend of verkocht worden. Afvoer van mest en aankoop van fossiele kunstmest worden sterk gereduceerd en er kan een on-line real-time mestboekhouding gevoerd worden. Deze manier van werken geeft invulling aan de LNV 2030 en EU 2050 circulariteit visies waarbij zowel het milieu, dierwelzijn en het verdienmodel voor de veehouder verbeteren. In combinatie met een brandstofcel die groene stroom levert kan de totale installatie energie neutraal opereren.

Momenteel bouwt MEZT met technologie partner Lenntech modulaire prototypes voor inzet bij technologisch vooruitstrevende waterschappen en veehouders. De prototyping activiteiten in 2021 worden ondersteund door het Rabobank Innovatie Fonds. De eerste commerciele produktlijn wordt in 2022 verwacht.